آثار ثبت شده
پیوست شماره 1 سپیدنامه توکن‌های بی‌تا
ردیف
نام اثر
توکن
حساب صادر کننده
تنظیمات حساب صادر کننده
auth_required
auth_revocable
auth_immutable
auth_clawback_enabled
موردی یافت نشد